Test IPv4-DNS IPv4-http  (aaisp): 
Test IPv4-DNS IPv6-http  (aaisp): 
Test IPv4-DNS D.S.-http  (aaisp): 

Test IPv6-DNS IPv4-http  (aaisp): 
Test IPv6-DNS IPv6-http  (aaisp): 
Test IPv6-DNS D.S.-http  (aaisp): 

Test  no-DNS IPv4-http  (aaisp): 
Test  no-DNS IPv6-http  (aaisp): 

Testing reachability to 6in4-based IPv6 tunnels:-
Test no-DNS IPv6-http     (he): 
Test no-DNS IPv6-http     (he): 
Test no-DNS IPv6-http   (aarnet): 
Test no-DNS IPv6-http  (netassist): 
Test no-DNS IPv6-http  (netassist): 
Test no-DNS IPv6-http    (6to4): 

Testing reachability to teredo IPv6 tunnel:-
Test no-DNS IPv6-http   (teredo):